16 grudnia 2018

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 5.1- Ochrona róźnorodności biologicznej realizuje projekt pn. „Kampania edukacyjno-promocyjna na terenie województwa opolskiego: Woda dla bioróźnorodności, bioróźnorodność dla wody” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu: Kampania edukacyjno-promocyjna na terenie województwa opolskiego: Woda dla bioróźnorodności, bioróźnorodność dla wody

 

Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0018/17-00

 

Wartość projektu: 417 324,00 zł

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 1 spójnej kampanii edukacyjno-informacyjnej. Tematem przewodnim kampanii będzie woda jako źródło życia – nie tylko dla człowieka, ale także flory i fauny. Efektem projektu będzie zbudowanie w populacji potrzeby racjonalnego podejścia do gospodarowania zasobami wodnymi, które przejawiać się będzie nie tylko w oszczędnym korzystaniu z wody w domu czy miejscu pracy, ale także w ekologicznym podejściu do wody na łonie natury, w trakcie rekreacji, wyjazdów turystycznych. Poprzez działania projektowe uwypuklony zostanie problem dostępności do czystej wody w Polsce, potencjalne zagrożenia z tym związane oraz ryzyka jakie niesie brak lub niska jakość wody dla człowieka oraz bioróżnorodności obszaru.

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie poprzez przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-edukacyjnych o innowacyjnym charakterze. Tematyką wiodącą projektu będzie racjonalne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie wodą wpływającej na dobrą kondycję zasobów przyrodniczych.

 

Realizacja projektu: 

- organizacja wystawy prac;

- warsztaty edukacyjne dla dzieci młodszych-gra planszowa;

- warsztaty edukacyjne dla dzieci starszych i gimnazjalistów- mini laboratorium;

- escape room;

- turniej drużyn dla szkół ponadgimnazjalnych;

- ekofilm- Video Reality.

Informacje o Projekcie "Woda dla bioróźnorodności, bioróźnorodność dla wody"

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe