Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

Aktualne taryfy

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r.poz.2028), kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tzw. regulatorowi.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązuje przez trzy lata.

Zmiana aktualnych taryf określających opłaty za wodę i ścieki nastąpi od 20.01.2023 r.

Załączniki:

  • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Nysa Wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. (Decyzja Nr WR.RET.070.120.2018.AR)
  • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Nysa Wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. (Decyzja Nr WR.RZT.070.449.2019.MS)
  • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Nysa Wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. (Decyzja Nr WR.RZT.070.139.2022)

Cennik usług

 

Cennik za świadczenie usług na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej (cena netto zł/m2/rok)

  • drogi i chodniki bitumiczne - 1,50
  • bruki kamienne, klinkierowe i betonowe - 1,35
  • bruki j.w. lecz bez zalanych spoin - 1,20
  • bruki inne j.w. bez zalanych spoin - 1,05

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT.

(Zarządzenie 18/2021).

Cena za przyjęcie i oczyszczenie 1 m3 nieczystości ciekłych dowożonych na Oczyszczalnię beczkowozami wynosi: 6,50 zł netto / 7,02 zł brutto,         a od 01.07.2019 r.    9,50 netto / 10,26 brutto  (Zarządzenie 10/2019). 

 

Cennik badań laboratoryjnych

 

Cennik za świadczenie usług na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej

Cennik za usługi transportowo-sprzętowe

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto PLNza godzinę pracy

Cena netto PLNza 1 km

1

Samochód wielofunkcyjny VOLVO ONY 7HL5

241.00

2,85

2

Samochód wielofunkcyjny JELCZ SCK-3z

202.00

3,42

3

Samochód ciężarowy VOLVO ONY 4NL7

89.00

4,55

4

Samochód ciężarowy STAR ONY C657

89.00

2,73

5

Samochód Jelcz Żuraw ONY 51VL

138.00

3,42

6

Koparka Waryński 726

89.00

-

7

Koparka Waryński 726A

89.00

-

8

Ładowarka Ł200

144.00

-

9

Ładowarka Ł 201

144.00

-

10

Kompresor WD 53

102.00

-

11

Agregat prądotwórczy

76.00

-

12

Samochód wielofunkcyjny MAN KAISER

347.00

3,53

Cennik za pozostałe usługi zewnętrzne

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

1.

Odbiór techniczny sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

roboczogodzina

60.00

2.

Wykonywanie robót odpłatnych wykonywanych przez pracowników działalności podstawowej i pomocniczej

roboczogodzina

42.00

3.

Wymiana uszkodzonych wodomierzy z winy odbiorców

szt.

50.00

4.

Wynajęcie beczkowozu

1 dzień

50.00

5.

Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej

szt.

871.00

6.

Włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej

szt.

581.00

7.

Włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej

szt.

581.00

8.

Wynajęcie wodomierza hydrantowego z nastawą

szt.

1 dzień

1000.00

20.00

 

 

 

 

 

   

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

Od dnia 19.09.2020 roku nie pobiera się opłat z pozycji 5 i 6 – decyduje data złożenia zlecenia.

Obowiązujące taryfy -  od 02.03.2022 r. do 19.01.2023 r.

Obowiązujące taryfy -  od 20.01.2023 r.  do 19.01.2024 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

Jm

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej oraz odbiorcy przemysłowi rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza

1) Cena za dostarczoną wodę

5,53

zł/m3

2) Stawka opłaty abonamentowej

6,00 

zł/wodomierz/miesiąc

 

Dla odbiorców, którym faktury przekazywane są drogą elektroniczną  z dniem 01.07.2019 wprowadzony zostaje rabat od stawki opłaty abonamentowej w wysokości 2,00 zł netto,  lecz nie więcej niż wysokość łącznej opłaty abonamentowej (Zarządzenie 11/2019).

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych  dolicza się należny podatek VAT w wysokości 8%.

TARYFA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I MIESZANYCH

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń

Cena netto za 1m3 ścieków w zł

Stawka opłaty abonam. zł/wod/m-c

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej oraz odbiorcy przemysłowi odprowadzający ścieki o charakterze bytowym

ChZT≤ 800mg O2/l 

lub

BZT5 ≤ 350mg O2/l

6,97

6,00

Cennik opłat za świadczenie usługi  dla odbiorców zewnętrznych

 

 

 

   

Decyzja WR.RZT. 70.139.2022

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

netto

Cena/ stawka

brutto

Jednostka

miary

1.

2.

3.

4

5

6

1.

 

W1

gospodarstwa domowe

 

1/ cena za dostarczoną wodę

 

2/ stawka opłaty abonamentowej

 

 

 

6,34

 

7,00

 

 

 

6,85

 

7,56

 

 

 

zł/m3

 

zł/wodomierz/

miesiąc

 

2.

W2

odbiorcy przemysłowi i pozostali, w tym również odbiorcy pobierający wodę dla celów określonych w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

1/ cena za dostarczoną wodę

 

2/ stawka opłaty abonamentowej

 

 

 

6,52

 

9,00

 

 

 

7,04

 

9,72

 

 

 

zł/m3

 

zł/wodomierz/

miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla odbiorców, którym faktury przekazywane są drogą elektroniczną  z dniem 01.07.2019 wprowadzony zostaje rabat od stawki opłaty abonamentowej w wysokości 2,00 zł netto,  lecz nie więcej niż wysokość łącznej opłaty abonamentowej (Zarządzenie 11/2019).

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych  dolicza się należny podatek VAT w wysokości 8%.

 

 

 

TARYFA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW  WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO          ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

netto

Cena/ stawka

brutto

Jednostka

miary

1.

2.

3.

4

5

6

1.


S1

- gospodarstwa domowe


1/ cena za odprowadzone ścieki


2/ stawka opłaty abonamentowej7,17


7,00
7,74


7,56
zł/m3


zł/wodomierz/

miesiąc


2.

S2

-odbiorcy przemysłowi odprowadzający ścieki bytowe i mieszane (mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych) i pozostali.


1/ cena za odprowadzone ścieki


2/ stawka opłaty abonamentowej


7,40


7,00


7,99


7,56zł/m3


zł/wodomierz/

miesiąc


JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

L.p.

Wskaźnik

Stawka opłat netto

Stawka opłat brutto

1.

BZT5

Cj = 3,29 zł/kg

Cj = 3,55 zł/kg

2.

CHZT

Cj = 1,98 zł/kg

Cj = 2,14 zł/kg

3.

Zawiesina ogólna

Cj = 0,61 zł/kg

Cj = 0,66 zł/kg

4.

Azot amonowy

Cj = 10,31 zł/kg

Cj = 11,13 zł/kg

5.

Fosfor ogólny

Cj = 10,31 zł/kg

Cj = 11,13 zł/kg

6.

Ekstrakt eterowy

Cj = 57,58 zł/kg

Cj = 62,19 zł/kg

7.

Chrom ogólny

Cj = 86,38 zł/kg

Cj = 93,29 zł/kg

8.

Węglowodory ropopochodne

Cj = 57,58 zł/kg

Cj = 62,19 zł/kg

9.

Siarczany

Cj = 0,61 zł/kg

Cj = 0,66 zł/kg

10.

Chlorki

Cj = 0,61 zł/kg

Cj = 0,66 zł/kg

11.

Odczyn pH

CpH1 = 1,30 zł/m3

CpH2 = 3,00 zł/m3

CpH3 = 5,00 zł/m3

CpH4 = 7,00 zł/m3

CpH1 = 1,40 zł/m3

CpH2 = 3,24 zł/m3

CpH3 = 5,40 zł/m3

CpH4 = 7,56 zł/m3

12.

Temperatura

Ct1 = 0,50 zł/m3

Ct1 = 1,00 zł/m3

Ct1 = 0,54 zł/m3

Ct1 = 1,08 zł/m3

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT w wysokości 8%

 

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

L.p.

Wskaźnik

Jedn. miary

Stężenie dopuszczalne

1.

BZT5

gO2/m3

350

2.

CHZT

gO22/m3

800

3.

Zawiesina ogólna

g/m3

400

4.

Azot amonowy

gN-NH4/m3

200

5.

Fosfor ogólny

gP/m3

5,0

6.

Ekstrakt eterowy

g/m3

100

7.

Chrom ogólny

gCr/m3

1,0

8.

Węglowodory ropopochodne

g/m3

15

9.

Siarczany

gSO42-/m3

500

10.

Chlorki

gCl-/m3

1000

11.

Odczyn pH

 

6,5-9,5

12.

Temperatura

0C

35

 

 

 

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena netto zł

 

Badania organoleptyczne i fizykochemiczne

 

 

 

1

Mętność

1 ozn.

10

2

Barwa

1 ozn.

9

3

Zapach

1 ozn.

5

4

pH

1 ozn.

10

5

Jon amonowy/azot amonowy met. spektrofotometryczna

1 ozn.

20

6

Azot amonowy met. destylacyjna

1 ozn.

25

7

Azotyny/azot azotynowy

1 ozn.

19

8

Azotany/azot azotanowy

1 ozn.

23

9

Azot og. metodą Kjeldahla

1 ozn.

45

10

Azot ogólny

1 ozn.

50

11

ChZT (KMnO4) - utlenialność

1 ozn.

18

12

ChZT (K2Cr2O7)

1 ozn.

50

13

Tlen rozpuszczony

1 ozn.

20

14

BZT5 met. rozcieńczeń

1 ozn.

40

15

BZT5

1 ozn.

25

16

Żelazo

1 ozn.

27

17

Mangan

1 ozn.

27

18

Chlorki

1 ozn.

16

19

Twardość ogólna

1 ozn.

15

20

Zasadowość

1 ozn.

15

21

Wapń

1 ozn.

15

22

Magnez

1 ozn.

10

23

Fosforany

1 ozn.

40

24

Fosfor ogólny

1 ozn.

50

25

Fluorki

1 ozn.

27

26

Smak

1 ozn.

6

27

Przewodność

1 ozn.

10

28

Siarczany

1 ozn.

43

29

Sucha pozostałość

1 ozn.

28

30

Substancje rozpuszczone

1 ozn.

28

31

Zawiesina ogólna

1 ozn.

10

32

Indeks osadu (badanie osadów)

1 ozn.

65

33

Zawiesina og. na sączku

1 ozn.

45

34

Lotne kwasy tłuszczowe

1 ozn.

40

35

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

1 ozn.

43

36

Substancje pow. czynne (anionowe)

1 ozn.

43

37

Wzorce do oznaczania zawartości chloru kpl.

1 ozn.

60

38

Ortotolidyna – wskaźnik 1L.

1 ozn.

36

39

Chlor wolny

1 ozn.

15

40

Glin

1 ozn.

29

41

Chrom

1 ozn.

43

42

Temperatura

1 ozn.

4

 

 

Badania mikrobiologiczne

 

 

 

43

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36±2°C po48h jtk/1ml

1 ozn.

25

44

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C po 72h jtk/1ml

1 ozn.

25

45

Bakterie grupy coli jtk/ 100 ml

1 ozn.

30

46

Escherichia coli jtk/100ml

1 ozn.

30

47

Enterokoki jtk/100ml

1 ozn.

40

48

Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) jtk/100ml

1 ozn.

40

49

Escherichia coli NPL/100ml

1 ozn.

65

50

Enterokoki NPL/100ml

1 ozn.

65

51

Badanie mikrobiologiczne osadu czynnego

1 ozn.

70

 

 

Pozostałe czynności

 

 

 

52

Pobieranie próbek do analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej niezależnie od zakresu badań

1 próbka 

15

53

Pobieranie próbki ścieków do analizy fizykochemicznej – urządzenie do pobierania próbek - Sampler

1 próbka

100

54

Dojazd na miejsce poboru i transport próbki do laboratorium

1 km

2

55

Wykonanie badania wody na instalacji wewnętrznej

1 punkt

100

56

Przygotowanie butelki na próbki mikrobiologiczne

1 szt.

2

57

Przygotowanie sprawozdania z badań

1 egz.

5

58

Przygotowanie i wysłanie próbki do podwykonawcy

1 próbka

30 

59 Gotowość do realizacji zlecenia poza godzinami pracy laboratorium niezależnie od ilości próbek               -               300