Cennik  za  usługi zewnętrzne

       

 

           

               

1.

Odbiór sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1 rg      

        70,00 zł

2.

Odbiór przyłącza kanalizacji deszczowej

1 kpl. 

      140,00 zł

3.

Stawka godziny netto do kosztorysowania robót budowlanych wg KNR

     rg.

          38,7 zł

 

Stawki sprzętu do kosztorysowania robót budowlanych wg bieżącego cennika SEKOCENBUD      

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

 

 

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena netto zł

 

Badania organoleptyczne i fizykochemiczne

 

 

 

1

Mętność

1 ozn.

10

2

Barwa

1 ozn.

9

3

Zapach

1 ozn.

5

4

pH

1 ozn.

10

5

Jon amonowy/azot amonowy met. spektrofotometryczna

1 ozn.

20

6

Azot amonowy met. destylacyjna

1 ozn.

25

7

Azotyny/azot azotynowy

1 ozn.

19

8

Azotany/azot azotanowy

1 ozn.

23

9

Azot og. metodą Kjeldahla

1 ozn.

45

10

Azot ogólny

1 ozn.

50

11

ChZT (KMnO4) - utlenialność

1 ozn.

18

12

ChZT (K2Cr2O7)

1 ozn.

50

13

Tlen rozpuszczony

1 ozn.

20

14

BZT5 met. rozcieńczeń

1 ozn.

40

15

BZT5

1 ozn.

25

16

Żelazo

1 ozn.

27

17

Mangan

1 ozn.

27

18

Chlorki

1 ozn.

16

19

Twardość ogólna

1 ozn.

15

20

Zasadowość

1 ozn.

15

21

Wapń

1 ozn.

15

22

Magnez

1 ozn.

10

23

Fosforany

1 ozn.

40

24

Fosfor ogólny

1 ozn.

50

25

Fluorki

1 ozn.

27

26

Smak

1 ozn.

6

27

Przewodność

1 ozn.

10

28

Siarczany

1 ozn.

43

29

Sucha pozostałość

1 ozn.

28

30

Substancje rozpuszczone

1 ozn.

28

31

Zawiesina ogólna

1 ozn.

10

32

Indeks osadu (badanie osadów)

1 ozn.

65

33

Zawiesina og. na sączku

1 ozn.

45

34

Lotne kwasy tłuszczowe

1 ozn.

40

35

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

1 ozn.

43

36

Substancje pow. czynne (anionowe)

1 ozn.

43

37

Wzorce do oznaczania zawartości chloru kpl.

1 ozn.

60

38

Ortotolidyna – wskaźnik 1L.

1 ozn.

36

39

Chlor wolny

1 ozn.

15

40

Glin

1 ozn.

29

41

Chrom

1 ozn.

43

42

Temperatura

1 ozn.

4

 

 

Badania mikrobiologiczne

 

 

 

43

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36±2°C po48h jtk/1ml

1 ozn.

25

44

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C po 72h jtk/1ml

1 ozn.

25

45

Bakterie grupy coli jtk/ 100 ml

1 ozn.

30

46

Escherichia coli jtk/100ml

1 ozn.

30

47

Enterokoki jtk/100ml

1 ozn.

40

48

Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) jtk/100ml

1 ozn.

40

49

Escherichia coli NPL/100ml

1 ozn.

65

50

Enterokoki NPL/100ml

1 ozn.

65

51

Badanie mikrobiologiczne osadu czynnego

1 ozn.

70

 

 

Pozostałe czynności

 

 

 

52

Pobieranie próbek do analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej niezależnie od zakresu badań

1 próbka 

15

53

Pobieranie próbki ścieków do analizy fizykochemicznej – urządzenie do pobierania próbek - Sampler

1 próbka

100

54

Dojazd na miejsce poboru i transport próbki do laboratorium

1 km

2

55

Wykonanie badania wody na instalacji wewnętrznej

1 punkt

100

56

Przygotowanie butelki na próbki mikrobiologiczne

1 szt.

2

57

Przygotowanie sprawozdania z badań

1 egz.

5

58

Przygotowanie i wysłanie próbki do podwykonawcy

1 próbka

30 

59 Gotowość do realizacji zlecenia poza godzinami pracy laboratorium niezależnie od ilości próbek               -               300

 

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

L.p.

Wskaźnik

Stawka opłat netto

Stawka opłat brutto

1.

BZT5

Cj = 3,29 zł/kg

Cj = 3,55 zł/kg

2.

CHZT

Cj = 1,98 zł/kg

Cj = 2,14 zł/kg

3.

Zawiesina ogólna

Cj = 0,61 zł/kg

Cj = 0,66 zł/kg

4.

Azot amonowy

Cj = 10,31 zł/kg

Cj = 11,13 zł/kg

5.

Fosfor ogólny

Cj = 10,31 zł/kg

Cj = 11,13 zł/kg

6.

Ekstrakt eterowy

Cj = 57,58 zł/kg

Cj = 62,19 zł/kg

7.

Chrom ogólny

Cj = 86,38 zł/kg

Cj = 93,29 zł/kg

8.

Węglowodory ropopochodne

Cj = 57,58 zł/kg

Cj = 62,19 zł/kg

9.

Siarczany

Cj = 0,61 zł/kg

Cj = 0,66 zł/kg

10.

Chlorki

Cj = 0,61 zł/kg

Cj = 0,66 zł/kg

11.

Odczyn pH

CpH1 = 1,30 zł/m3

CpH2 = 3,00 zł/m3

CpH3 = 5,00 zł/m3

CpH4 = 7,00 zł/m3

CpH1 = 1,40 zł/m3

CpH2 = 3,24 zł/m3

CpH3 = 5,40 zł/m3

CpH4 = 7,56 zł/m3

12.

Temperatura

Ct1 = 0,50 zł/m3

Ct1 = 1,00 zł/m3

Ct1 = 0,54 zł/m3

Ct1 = 1,08 zł/m3

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT w wysokości 8%

 

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

L.p.

Wskaźnik

Jedn. miary

Stężenie dopuszczalne

1.

BZT5

gO2/m3

350

2.

CHZT

gO22/m3

800

3.

Zawiesina ogólna

g/m3

400

4.

Azot amonowy

gN-NH4/m3

200

5.

Fosfor ogólny

gP/m3

5,0

6.

Ekstrakt eterowy

g/m3

100

7.

Chrom ogólny

gCr/m3

1,0

8.

Węglowodory ropopochodne

g/m3

15

9.

Siarczany

gSO42-/m3

500

10.

Chlorki

gCl-/m3

1000

11.

Odczyn pH

 

6,5-9,5

12.

Temperatura

0C

35

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO          ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

netto

Cena/ stawka

brutto

Jednostka

miary

1.

2.

3.

4

5

6

1.


S1

- gospodarstwa domowe


1/ cena za odprowadzone ścieki


2/ stawka opłaty abonamentowej7,17


7,00
7,74


7,56
zł/m3


zł/wodomierz/

miesiąc


2.

S2

-odbiorcy przemysłowi odprowadzający ścieki bytowe i mieszane (mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych) i pozostali.


1/ cena za odprowadzone ścieki


2/ stawka opłaty abonamentowej


7,40


7,00


7,99


7,56zł/m3


zł/wodomierz/

miesiąc


TARYFA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW  WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

netto

Cena/ stawka

brutto

Jednostka

miary

1.

2.

3.

4

5

6

1.

 

W1

gospodarstwa domowe

 

1/ cena za dostarczoną wodę

 

2/ stawka opłaty abonamentowej

 

 

 

6,34

 

7,00

 

 

 

6,85

 

7,56

 

 

 

zł/m3

 

zł/wodomierz/

miesiąc

 

2.

W2

odbiorcy przemysłowi i pozostali, w tym również odbiorcy pobierający wodę dla celów określonych w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

1/ cena za dostarczoną wodę

 

2/ stawka opłaty abonamentowej

 

 

 

6,52

 

9,00

 

 

 

7,04

 

9,72

 

 

 

zł/m3

 

zł/wodomierz/

miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla odbiorców, którym faktury przekazywane są drogą elektroniczną  z dniem 01.07.2019 wprowadzony zostaje rabat od stawki opłaty abonamentowej w wysokości 2,00 zł netto,  lecz nie więcej niż wysokość łącznej opłaty abonamentowej (Zarządzenie 11/2019).

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych  dolicza się należny podatek VAT w wysokości 8%.

 

 

 

Decyzja WR.RZT. 70.139.2022

Cennik opłat za świadczenie usługi  dla odbiorców zewnętrznych

 

 

 

   

TARYFA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I MIESZANYCH

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń

Cena netto za 1m3 ścieków w zł

Stawka opłaty abonam. zł/wod/m-c

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej oraz odbiorcy przemysłowi odprowadzający ścieki o charakterze bytowym

ChZT≤ 800mg O2/l 

lub

BZT5 ≤ 350mg O2/l

6,97

6,00

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

Jm

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej oraz odbiorcy przemysłowi rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza

1) Cena za dostarczoną wodę

5,53

zł/m3

2) Stawka opłaty abonamentowej

6,00 

zł/wodomierz/miesiąc

 

Dla odbiorców, którym faktury przekazywane są drogą elektroniczną  z dniem 01.07.2019 wprowadzony zostaje rabat od stawki opłaty abonamentowej w wysokości 2,00 zł netto,  lecz nie więcej niż wysokość łącznej opłaty abonamentowej (Zarządzenie 11/2019).

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych  dolicza się należny podatek VAT w wysokości 8%.

Obowiązujące taryfy -  od 20.01.2023 r.  do 19.01.2024 r.

Obowiązujące taryfy -  od 02.03.2022 r. do 19.01.2023 r.

 

 

Cennik za usługi zewnętrzne samochodów specjalistycznych

 

 

 

 

1 /

    Samochód marki VOLVO godzina pracy samochodu z obsługą    243.83 zł   dojazd za km   10.19 zł

 

2 /

    Samochód marki MAN ONY 2VW6 godzina pracy samochodu   409.46 zł   dojazd za km    25.27 zł

 

 

3 / 

    Samochód marki MAN ONY 17567 godzina pracy samochodu   257.08 zł   dojazd za km   11.04 zł

 

 

 

 

 

 

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

 

 

 

 

 

 

       

Cennik badań laboratoryjnych

 

Cennik za świadczenie usług na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej

Cennik usług

 

Cennik za świadczenie usług na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej (cena netto zł/m2/rok)

  • drogi i chodniki bitumiczne - 1,50
  • bruki kamienne, klinkierowe i betonowe - 1,35
  • bruki j.w. lecz bez zalanych spoin - 1,20
  • bruki inne j.w. bez zalanych spoin - 1,05

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT.

(Zarządzenie 18/2021).

Cena za przyjęcie i oczyszczenie 1 m3 nieczystości ciekłych dowożonych na Oczyszczalnię beczkowozami wynosi: 6,50 zł netto / 7,02 zł brutto,         a od 01.07.2019 r.    9,50 netto / 10,26 brutto  (Zarządzenie 10/2019). 

 

Aktualne taryfy

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r.poz.2028), kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tzw. regulatorowi.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązuje przez trzy lata.

Zmiana aktualnych taryf określających opłaty za wodę i ścieki nastąpi od 20.01.2023 r.

Załącznik:

  • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Nysa Wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. (Decyzja Nr WR.RZT.070.139.2022)

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe