Zmiana umowy dla istniejących przyłączy

Tok postępowania w przypadku zmiany strony umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzenie ścieków dla istniejącego przyłącza wodociągowego i (lub) kanalizacji sanitarnej:

  1. do Działu Sprzedaży należy dostarczyć protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i odczytem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą nieruchomość lub osoba przekazująca nieruchomość zapewnia możliwość demontażu wodomierza i odcięcia dostawy wody.
  2. w Dziale Sprzedaży strona przekazująca nieruchomość rozwiązuje umowę (niezwłocznie za porozumieniem stron lub za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
  3. w Dziale Sprzedaży strona przejmująca nieruchomość składa wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzenie ścieków,
  4. do wniosku należy dołączyć : - tytuł prawny do nieruchomości (osoba fizyczna i przedsiębiorca) - dodatkowo NIP, REGON KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (przedsiębiorca), przy podpisywaniu umowy należy okazać się dowodem osobistym.
  5. po zawarciu umowy, w przypadku gdy wodomierz był zdemontowany, zostaje uzgodniony termin montażu wodomierza i rozpoczęcie dostawy wody i (lub) odbioru ścieków (w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy)

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe