Regulamin Spółki AKWA

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2018.3081 ogłoszony: 06.11.2018

UCHWAŁA NR LVIII/879/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa

 

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”


Rozdział 1 

 Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Nysa.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.).
§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.


Rozdział 2 

  Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków


§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:
1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o ciśnieniu na przyłączu wodociągowym mierzonym na zaworze za wodomierzem głównym umożliwiającym użytkowanie wody nie niższym niż 0,1 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych w szczególności strukturą i średnicą przyłącza wodociągowego;
2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 0,200 mg/dm3, mangan: 0,050 mg/dm3, amonowy jon: 0,50 mg/dm3, azotany: 50 mg/dm3, azotyny: 0,50 mg/dm3, mętność: 1 NTU, odczyn: 6,5-9,5 pH;
3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych w szczególności strukturą i średnicą przyłącza kanalizacyjnego.
§ 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek realizować dostawę wody i odbiór ścieków na warunkach określonych w art. 5 ustawy.


Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 6.1. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
2. Umowa powinna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 7.1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 8.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy, przedkłada odbiorcy do podpisu projekt umowy.
2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali. Wniosek taki winien zawierać wówczas w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem; Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 3081
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat;
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.


Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


§ 10. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.
§ 11.1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia faktury osobom korzystającym z lokali oraz odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku na różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz przy innych punktach czerpalnych.
§ 12.1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji faktury poinformować odbiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 13. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.


Rozdział 5

Warunki przyłączania do sieci


§ 14.1. Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku.
3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy;
2) adres podłączanej nieruchomości;
3) rodzaj przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne);
4) dane wykonawcy;
5) datę i podpis wnioskodawcy.
5. Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości;
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 15.1. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
2. Warunki przyłączenia określają: Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 3081
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;
3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków;
4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;
5) sposób odbioru przyłącza;
6) zakres operatu geodezyjnego.
§ 16. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz pisemne zlecenie wykonania robót określające w szczególności:
1) zakres prac budowlano-montażowych i odbiorowych wykonanych przez strony;
2) terminy realizacji budowy przyłącza i niezbędnych prób.


Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


§ 17. Informacje dotyczące dostępności do usług wodociągowo-kanalizacyjnych potencjalni odbiorcy tych usług mogą uzyskać:
1) w Urzędzie Miejskim w Nysie, który udostępnia do wglądu:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
2) w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które udostępnia do wglądu:
a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
b) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 18. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej następuje wówczas, gdy:
1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków oraz
2) wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Rozdział 7

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza


§ 19.1. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
2. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:
1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;
3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 3081
5) podpisy członków komisji.
4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą.


Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§ 20. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadku:
1) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy odbiorcy albo osoby trzeciej;
2) niezawinionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne awarii na sieci przez czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii;
3) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia lub życia.
§ 21. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.
§ 22. W razie przerwy w dostawie wody wynikającej z awarii urządzeń wodociągowych przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji.
§ 23. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wstrzymać dostawę wody lub odbiór ścieków w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

 

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

 

§ 24. W celu zapewnienia należytego poziomu usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
§ 25. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela na życzenie klienta pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 26.1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody powodujących powstanie szkody u odbiorcy, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości świadczenia usług.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy;
2) przedmiot reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) zgłoszenie roszczenia;
5) numer i datę umowy;
6) podpis odbiorcy.
3. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w zeszycie reklamacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku, gdy w celu rozpatrzenia reklamacji zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz laboratoryjnych czy też technicznych, termin ten ulega przedłużeniu o czas przeprowadzenia wspomnianych wyżej czynności. O fakcie tym odbiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 3081
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty ewentualnie przyznanego odszkodowania.
8. Zaliczenie odszkodowania w poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie za zgodą odbiorcy usługi.
§ 27. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody, odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.
§ 28. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców o nieplanowanych zakłóceniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty.


Rozdział 10

Obowiązki odbiorcy


§ 29. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadamiania o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
§ 30. Odbiorca zobowiązany jest prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji wodomierza głównego), pozostałe wodomierze oraz urządzenie pomiarowe, a także zapewnić łatwy dostęp do tych przyrządów.
§ 31. Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
§ 32. Odbiorca winien powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 33. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zrzutach awaryjnych lub zmianie ilości i jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.
§ 34. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
4) poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków.


Rozdział 11

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


§ 35. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie i jednostki przez nią zadysponowane;
2) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nysa.
§ 36. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z tym przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów zamontowanych na tej sieci. Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 3081
§ 37. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie zobowiązana jest do:
1) powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia;
2) przekazywania Raportów o ilości pobranej wody przez jednostki gaśnicze do Komórki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa w Urzędzie Miejskim w Nysie.
§ 38. Komórka Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa w Urzędzie Miejskim w Nysie zobowiązana jest do informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe przez uprawnionych wymienionych w § 35, za każdy miesiąc, w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.


Rozdział 12

Postanowienia końcowe


§ 39. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usług - na żądanie. Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 3081

Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.