Reklamacje

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących:

  • jakości wody,
  • jakości ścieków,
  • remontów i modernizacji urządzeń wod.kan.
  • szkody wyrządzonej w wyniku działalności Spółki „AKWA”
  • faktur za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
  • wskazań wodomierza i urządzenia pomiarowego ścieków,
  • ustaleń dotyczących granicy eksploatacji.


Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie (tylko w uzasadnionych przypadkach),
e) numer i datę zawarcia umowy,
f) podpis Odbiorcy.

Reklamacje można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Spółki (za potwierdzeniem) lub listem poleconym.

Odbiorca, który nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza ma prawo wnioskować o jego wymianę na formularzu Wniosek o wymianę wodomierza. Na jego podstawie Specjalista ds. Gospodarki wodomierzowej kieruje wodomierz do ekspertyzy. W przypadku, gdy ekspertyza wykaże niesprawność wodomierza, realizowana jest reklamacja zużycia wody za okres od ostatniego odczytu wodomierza do dnia wymiany wodomierza.

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe