Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie została laureatem konkursu „Lider Eko-Inwestycji 2011” organizowanego pod patronatem Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP.

Wręczenie wyróżnienia i statuetki „Lider Eko-Inwestycji 2011” w kategorii „Inwestor” za realizację projektu „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa” odbyło się podczas ogólnopolskiej konferencji beneficjentów Funduszu Spójności w Toruniu w dniu 3.10.2011r.

Podczas gali wręczono 7 nagród, zatem wyróżnienie dla Nysy w gronie tak dużych ośrodków jak Warszawa, Kraków, Wrocław i wiele innych dużych miast sprawiło Zarządowi Spółki oraz jej pracownikom ogromną satysfakcję.

Akcent nyski na ogólnopolskiej konferencji beneficjentów Funduszu Spójności stanowił doskonałą promocję naszego miasta.

Nagrody

W okresie od roku 1993-2014 Spółka zrealizowała szereg zadań inwestycyjnych:

 • modernizacja prawie nowej oczyszczalni ścieków (ustawowe zaostrzenie parametrów ścieków oczyszczonych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej),
 • modernizacja innych obiektów technologicznych (przepompownie, hydrofornie, ujęcia wody na wsiach) do budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wynikająca z  potrzeb remontowo-modernizacyjnych,
 • uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z planem wieloletnim.

 

Wymienione działania inwestycyjne oraz nowoczesne metody monitoringu technologicznego spowodowały, że obecnie jakość wody podawanej odbiorcom przez Spółkę nie budzi zastrzeżeń, a ścieki oczyszczane przez nyską oczyszczalnię spełniają unijne wymogi jakościowe.

Ważniejsze wydarzenia w historii spółki

 • Kwiecień 1994 włączenie do eksploatacji części mechanicznej nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków. Wyłączenie z eksploatacji starej wielokrotnie przeciążonej przedwojennej oczyszczalni mechanicznej. Był to pierwszy etap budowy nyskiej oczyszczalni.
 • Listopad 1994 oddanie do eksploatacji ujęcia wody na rzece Biała Głuchołaska. Umożliwiło to wstrzymanie pracy studni głębinowych zasilających wówczas miasto, z których woda charakteryzowała się ponadnormatywną zawartością fluoru, żelaza i mangamu. To bardzo ważna data dla mieszkańców Nysy, jakość wody w sieci uległa zdecydowanej poprawie
 • 8 Lipiec 1997 uruchomienie nowej Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach k/Nysy.Zbieżność terminów spowodowała, że miasto i okoliczne sołectwa w czasie powodzi były w sposób ciągły zaopatrywane w  wodę z sieci wodociągowej co było ewenementem w stosunku do innych zalanych miast. Wartość nowej Stacji Uzdatniania Wody – ok. 20,5 mln zł.
 • Grudzień 1997 oddanie do eksploatacji II etapu inwestycji tj. części biologicznej miejskiej komunalnej oczyszczalni ścieków. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych ok.25 mln zł
 • Wrzesień 1999 zakończenie wodociągowania sołectw – wszystkie wsie Gminy Nysa, miały dostęp do wody bieżącej – uzdatnionej.
 • Lipiec 2004 złożenie do Narodowego FOŚiGW w Warszawie przez Spółkę wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnvch z miasta Nysa i wsi Gminy Nysa”. Rozpoczęcie procesu przygotowawczego tej ogromnej inwestycji zarówno w sferze technicznej jak również organizacji.
 • Październik 2005 otrzymanie przez spółkę certyfikatu jakości ISO 9001:2000, który potwierdził, że stosowane przez Spółkę normy jakościowe w całej sferze działalności oraz procedury wewnętrzne spełniają wysokie wymagania ISO.
 • Styczeń 2009 – rozpoczęcie przez Spółkę eksploatacji sieci wodociągowej w Kubicach przejętej za pośrednictwem gminy Nysa od miejscowego RSP z dniem 01.01.2009 roku.
 • Luty 2010 – zakończenie realizacji inwestycji pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnvch z miasta Nysa i wsi Gminy Nysa”
 • Luty 2013 – Komisja Europejska zaakceptowała raport końcowy przedsięwzięcia pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa oraz dokonała płatności końcowej.
 • Lipiec 2014 - Spółka uzyskała pozytywną ocenę wniosku i podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa nr POIS.01.01.00-00-201/13. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Przedmiotem projektu była dostawa i wdrożenie systemu monitorująco-sterowniczego oczyszczalni ścieków w Nysie, który umożliwi bardziej efektywne sterowanie oraz pełny monitoring prowadzonych procesów technologicznych, uzyskanie oszczędności energetycznych i mniejszego zużycia urządzeń.
 • Październik 2014 – zakończenie inwestycji polegającej na modernizacji systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Nysie, obejmującej m.in. budowę nowych obiektów: agregatu kogeneracyjnego, zbiornika biogazu, pochodni biogazu i stacji odsiarczania biogazu.

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji

W dniu 25 czerwca 2015 roku Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Siestrzechowicach uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1572 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie:

- badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody,

- badań fizycznych i chemicznych ścieków

- pobierania próbek do badań chemicznych i fizycznych i mikrobiologicznych.

O nas

W okresie powojennym nyskie wodociągi funkcjonowały w różnych strukturach organizacyjnych tj. Miejskiego Zakładu Wodociągów, Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Od 1 stycznia 1979 roku w strukturze Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.

Nysa była siedzibą oddziału w skład którego wchodziły miasta Prudnik, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów i Niemodlin.

Zaznaczyć trzeba, że w ramach tej struktury działalność wodno–kanalizacyjna prowadzona była wyłącznie na terenie miast (wodociągi wiejskie były oddzielnym przedsiębiorstwem).

Z dniem 1 stycznia 1993 roku w ramach komunalizacji wydzielonego mienia WPWiK Opole powstała w  Nysie spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą WiK „AKWA”. 100% udziałów posiada Gmina Nysa.

W roku 1994 uchwałą Rady Miejskiej w Nysie rozszerzono teren działalności Spółki „AKWA” i nastąpiło włączenie do jej struktury wodociągów wiejskich. w tym czasie zwodociągowanych było jedynie 12 z 26 wsi.

Od tego momentu prowadzi ona działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy.

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe