Miejska oczyszczalnia ścieków

 

Miejska oczyszczalnia ścieków w Nysie położona jest po prawej stronie rzeki Nysa Kłodzka we wschodniej części miasta Nysa przy ulicy Dzierżona na gruntach miejscowości Konradowa. Oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji, część mechaniczna w 1994r I etap, część biologiczna w 1997r II etap.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów i pełnym węzłem przeróbki osadowej. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd=28000 m3/d, Qmax/h=1500 m3/h, wyrażoną równoważną liczbą mieszkańców to 154.000 RLM.

 

Oczyszczalnia odbiera ścieki komunalne z miasta i gminy Nysa, Głuchołaz i Otmuchowa oraz ścieki dowożone. Ścieki oczyszczone odprowadzane są za pośrednictwem kanału Bielawskiego do rzeki Nysa Kłodzka w km 59+810. Układ technologiczny oczyszczalni obejmuje ciąg ściekowy (część mechaniczna i biologiczna), osadowy, biogazowy oraz obiekty współpracujące.

Ciąg ściekowy: pompownia główna - hala krat - piaskownik - dwa osadniki wstępne radialne - dwa reaktory biologiczne - recyrkulacja wewnętrzna - recyrkulacja zewnętrzna - stacja dmuchaw - trzy osadniki wtórne radialne - koryto pomiarowe.

Ciąg osadowy: pompownia osadu - dwa zagęszczacze osadu surowego - dwie komory fermentacyjne - maszynownia - otwarte komory fermentacyjne - stacja odwadniania osadu przefermentowanego (wirówka) - poletko składowania osadu

Ciąg biogazowy: dwa odsiarczalniki - zbiornik biogazu - pochodnia biogazu

Obiekty współpracujące: budynek kotłowni i agregatu - pompownia wody technologicznej - stacja koagulanta.

 

Oczyszczalnia pracuje nie przekraczając dopuszczalnych warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Spółka "AKWA" eksploatuje również kanalizację deszczową na terenie miasta na podstawie umowy eksploatacyjnej z Gminą Nysa. Kanalizacja pracuje w systemie grawitacyjnym, jednakże w  zależności od warunków terenowych wspomagana jest poprzez przepompownie ścieków. W mieście główne przepompownie ścieków obsługujące znaczne tereny znajdują się przy ulicach: Wyspiańskiego, 3 Maja, Traugutta. Ogółem na terenie miasta Nysa funkcjonuje 12 szt. przepompowni ścieków.

Teren wsi gminy Nysa obsługuje rozdzielczy system kanalizacji lub tylko kanalizacja sanitarna. Ścieki trafiające do kanalizacji sanitarnej na terenie wiosek odprowadzane są do kanalizacji w Nysie, w większości za pomocą przepompowni ścieków. Ogółem na terenie wsi funkcjonuje 57 szt. przepompowni ścieków.

System odprowadzania ścieków w Gminie Nysa

 

Miasto Nysa objęte jest mieszanym systemem kanalizacji. Część miasta pomiędzy rzeką Nysa Kłodzka a Rowem Fortecznym obsługuje głównie kanalizacja ogólnospławna i w niewielkim stopniu kanalizacja rozdzielcza: sanitarna i deszczowa. Pozostała część miasta objęta jest rozdzielczym systemem kanalizacji.

Ścieki z kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej spływają do Oczyszczalni Ścieków w Nysie. Ścieki opadowe poprzez urządzenia podczyszczające kierowane są do rzeki Nysa Kłodzka, Kanału Bielawskiego, Rowu Fortecznego, Potoku Miejskiego oraz innych rowów bez nazw.

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe