RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy alei Wojska Polskiego 2 zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarza Twoje dane osobowe.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w poniższej Klauzuli informacyjnej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy alei Wojska Polskiego 2.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.wikakwa.pl oraz pod adresem iod@wikakwa.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na świadczone przez Spółkę usługi dotyczące ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z roku 2017 poz. 328 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z roku 2017 poz. 1289 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem; z danych tych będziemy korzystać przez czas wykonywania przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać m.in. następującym podmiotom:

 • świadczącym Nam usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania sądowego;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
 • Burmistrzowi Nysy (Gminie Nysa jako właścicielowi Spółki);
 • Powiatowemu Inspektorowi Sanitarno-Epidemiologicznemu przy zamiarze odcięcia dostawy wody.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy;
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 • W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przestrzegania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Dane odczytu stanu wodomierzy mogę być pobierane w sposób automatyczny;

Przysługuje Ci prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa – skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Spółkę usługi.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe