Zakres badań PCA

Jakość wody

Twardość wody

Zobacz cennik badań

Rodzaje badań wody

Rodzaje badań ścieków

System jakości

Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Siestrzechowicach posiada wdrożony system zarządzania w zakresie wykonywanych analiz zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” . Posiadamy również zatwierdzenie wydane przez Inspektorat Sanitarny na wykonywanie badań w zakresie monitoringu jakości wody. W celu potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości, gdzie uzyskuje zadowalające wyniki.

Sposób pracy laboratorium

 

Badania wykonywane na zlecenie klienta

Warunki wykonywania zleceń są ściśle ustalane z klientem przez kierownictwo laboratorium. Zlecenia w formie pisemnej można składać w:
-sekretariacie WiK”AKWA” w Nysie
-laboratorium Badania Wody i Ścieków w Siestrzechowicach

 

Pobór i przyjęcie próbek do laboratorium

Pobieranie próbek może być realizowane przez klienta lub przez próbkobiorcę laboratorium. W pierwszym przypadku klient sam pobiera i dostarcza próbkę do Laboratorium. Pobieranie próbek powinno odbywać się na podstawie wytycznych zawartych w instrukcji pobierania próbek dostępnych w laboratorium. Klientowi udostępnia się również pojemniki do poboru próbek mikrobiologicznych. W przypadku pobierania próbek przez próbkobiorcę laboratorium koszty badań powiększone zostaną o koszty pobierania próbek i koszt transportu (poza terenem miasta Nysa).

 

Czas wykonania analizy

Czas wykonania analizy będzie określany w zależności od rodzaju oznaczeń i zapisywany w zleceniu.

 

Sprawozdanie z badań

Po wykonaniu analizy laboratorium sporządzi w terminie do 7 dni sprawozdanie z badań, w którym zamieści wyniki badań i wszelkie istotne informacje. Sprawozdanie może być bezpośrednio odebrane przez klienta, bądź przesłane pod wskazany adres.

 

Płatność za wykonanie badań

Za wykonaną usługę laboratorium WiK "AKWA" wystawi fakturę VAT. Sposób zapłaty za badania: przelewem na konto WiK "AKWA" lub gotówką w kasie laboratorium (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30)

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe