03 marca 2018

Gmina Nysa licząca w 2003 r. ponad 60 tys. mieszkańców położona jest w południowo-zachodniej Polsce w województwie opolskim. Miasto Nysa jest miastem zabytkowym, a 26 wsi gminy to miejscowości o charakterze rolniczym i rekreacyjnym.

Jednym z największych problemów ekologiczno-gospodarczych gminy Nysa był brak możliwości odprowadzenia i oczyszczenia ścieków sanitarnych z 22 miejscowości wiejskich gminy oraz 4-ch rejonów miasta Nysa o  łącznej liczbie ludności wynoszącej w 2003 roku 9.689 mieszkańców. Z tego obszaru jedynie 0,6% powstających ścieków było odwożonych do oczyszczalni, a pozostała część trafiała do środowiska, powodując zagrożenie ekologiczne. Dodatkowo na terenach wiejskich tak prowadzona gospodarka ściekowa ograniczała rozwój gospodarczy i wpływała na różnice w komforcie zamieszkania pomiędzy miastem, a wsiami gminy.

W tej sytuacji w 2004 roku Spółka Wodociągi i Kanalizacja AKWA (w której 100% udziałów posiada gmina Nysa), podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji Projektu. Po analizie opcji przyjęto rozwiązanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne na urządzenia funkcjonującej i posiadającej wystarczającą rezerwę przepustowości, miejskiej mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nysie. Oczyszczanie ścieków na urządzeniach Oczyszczalni gwarantowało zrzut do wód powierzchniowych, ścieków oczyszczonych do parametrów jakościowych wymaganych przepisami prawa polskiego i UE.

Odpowiedzialna za realizację i eksploatację Projektu spółka AKWA w Nysie, ze względu na ograniczone i  niewystarczające środki finansowe dla realizacji Przedsięwzięcia, wystąpiła z wnioskiem o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności. 13 grudnia 2005r. Decyzją nr K(2005)5525 Komisja Europejska przyznała wsparcie na maksymalnym 85% poziomie dofinansowania Projektu co stanowiło 15.389.250,- euro.

Rozbudowano istniejący systemu odbioru i transportu ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Nysie poprzez podłączenie następujących 22 wsi położonych na terenie gminy Nysa: Przełęk, Siestrzechowice, Koperniki, Morów, Iława, Podkamień, Hajduki Nyskie, Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Konradowa, Niwnica, Wyszków Śląski, Kubice, Domaszkowice, Goświnowice, Radzikowice, Sękowice, Regulice, Hanuszów, Złotogłowice, Rusocin oraz czterech osiedli położonych na terenie miasta Nysa: ul. Otmuchowska, ul. Wojska Polskiego, ul. Jagiełły, Górna Wieś. Przedsięwzięcie inwestycyjne w latach 2006-2010 objęło budowę około 158 km kanalizacji sanitarnej wraz z 42 przepompowniami ( w tym celu podpisano 8 kontraktów z Wykonawcami), umożliwiając jej dostęp ponad 9.000 mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 21.244.841,69 euro.

Obecnie gmina Nysa o łącznej liczbie mieszkańców wynoszącej 58.462, należy do ustanowionej Rozporządzeniem Nr 0151/P/2/08 Wojewody Opolskiego z dnia 24.01.2008r. Aglomeracji Oczyszczalni ścieków w Nysie o wskaźniku RLM przekraczającym 100.000.

Realizacja Projektu, na terenie gminy Nysa, umożliwia spełnienie wymagań unijnych dotyczących gospodarki ściekami sanitarnymi na obszarze aglomeracji o RLM powyżej 100 000 - dostęp mieszkańców do kanalizacji na terenie gminy Nysa zwiększył się do 97%.

W grudniu 2012 r. zaakceptowano Raport końcowy o przyznaniu płatności końcowej całego przedsięwzięcia. W rezultacie Projekt ten przyczynił się do poprawy stanu jakości środowiska naturalnego Gminy, a przede wszystkim podniósł standard życia jej mieszkańców.

Projekt pn. "Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi Gminy Nysa" 2004/PL/16/C/PE/012 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe