03 marca 2018

 

W dniu 10 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" w Nysie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa" nr POIS.01.01.00-00-201/13.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Nyska oczyszczalnia przyjmuje ścieki z Nysy oraz Głuchołaz i Otmuchowa, łącznie z terenów zamieszkałych przez 87,5 tyś. mieszkańców.

Projektowanie i rozpoczęcie budowy obecnej oczyszczalni ścieków przypadło na druga połowę lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zatem odbyło się to na bazie dostępnych wówczas technologii i obowiązujących standardów.

Dwadzieścia kilka lat w dziedzinie elektroniki i automatyki to ogromna przestrzeń czasowa, w której dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna. Obecny przestarzały system powoduje:

- wysoki koszt serwisu i napraw;

- kłopoty ze znalezieniem zamienników uszkodzonych elementów;

- uniemożliwia rozwój systemu z uwagi na ograniczoną pojemność sterowników;

- zbyt duże uchybienia wskazań urządzeń pomiarowych.

Celem projektu jest ograniczenie ryzyka odprowadzania do wód powierzchniowych substancji szkodliwych oraz łagodzenie skutków odprowadzania tych substancji w oczyszczonych ściekach z oczyszczalni obsługującej aglomerację Nysa o RLM ponad 100 000 oraz zmniejszenie zużycia energii w szczególności zakłada się zmniejszenie obecnego wysokiego zużycia energii całej oczyszczalni określonego na poziomie prawie 3 MWh w 2012 r. o około 10% do wartości 2,7 MWh, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w roku 2016. Mniejsze zużycie energii wynikać będzie z zastosowania falowników dmuchaw i pomp oraz wymiany pomp w maszynowni zamkniętych komór fermentacyjnych (WZKF).

Całkowita wartość projektu - 4 162 665,26 PLN brutto.>

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 2 384 796 PLN

Przedmiotem projektu była dostawa i wdrożenie systemu monitorująco-sterowniczego, w zakresie:

 • wymiany obecnego wyeksploatowanego i przestarzałego technicznie opomiarowania obiektów oczyszczalni z równoczesną rozbudową aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wymiany pomp w maszynowni wydzielonych komór fermentacyjnych;
 • instalację układów łagodnego rozruchu pomp z silnikami dużej mocy;
 • wymianę lub instalację falowników, sterujących praca pomp.

   

W szczególności:

 • montaż nowych elementów systemu automatyki kontrolno-pomiarowej (AKP): lokalne sterowniki PLC w obiektach oczyszczalni, w szafach sterowniczych, z panelami operatorskimi, zasilaczami, modułami komunikacyjnymi i drobnymi aparatami pośredniczącymi; aparatura pomiarowa wraz z przetwornikami, zabezpieczeniami, itd.
 • demontaż przeznaczonych do wymiany istniejących elementów systemu automatyki kontrolno-pomiarowej (AKP);
 • montaż nowych elementów systemu automatyki kontrolno-pomiarowej (AKP);
 • stworzenie oprogramowania aplikacyjnego;
 • budowa połączeń komunikacyjnych pomiędzy elementami systemu AKP;
 • instalacja układów łagodnego rozruchu pomp;
 • instalacja/wymiana falowników dmuchaw i pomp;
 • instalacja przekaźników nadmiarowo-prądowych mieszadeł w komorach biologicznych i pomp (2 szt. w ob. 119);
 • instalacja napędów zasuw (6szt. w ob. Nr 109a i 109b);
 • wymiana pomp w maszynowni WKF cyrkulacyjnych oraz mieszających (4 szt.) i ogrzewania osadu (4 szt.) na nowoczesne z uszczelnieniem mechanicznym aktualnie powszechnie stosowane w pompach przemysłowych;
 • Uruchomienie urządzeń i programowanie nowego systemu, eksploatację próbną i szkolenie obsługi, obsługę gwarancyjną i serwis przez 3 lata po uruchomieniu urządzeń

   

W wyniku realizacji projektu stało się możliwe bardziej efektywne sterowanie oraz pełny monitoring prowadzonych procesów technologicznych, uzyskanie oszczędności energetycznych i mniejszego zużycia urządzeń.

Realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa" przyczyniła się do efektywnej realizacji celów Programu Infrastruktury i Środowiska oraz ograniczenie sytuacji awaryjnych powodujących nie spełnienie wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności wymogów art. 5.2 i 5.3 (wymogów określonych w tab. Nr 1 i nr 2 załącznika 1B do Dyrektywy dotyczących zrzutów ścieków do odbiorników na obszarach wrażliwych).

 

Projekt pn. "Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa" nr POIS.01.01.00-00-201/13 współfinansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe